ศธ. สป. สพฐ. สอศ. สกอ. สกศ. สกสค. คุรุสภา
*สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล และดำรงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนสมุทรสงคราม* 

นายวินัย  ศรีเจริญ
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

e-office_obec

mail@obecmail.obec.go.th

นโยบายด้านการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี(55-58) สพฐ.
แผนปฏิบัติราชการ4 ปี สพป.สส.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา52-54
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2554
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2555
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2556
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2557
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2558
กรอบทิศทางองค์กร
แผนปฏิบัติการ สพฐ.2556
แผนปฏิบัติการ สพฐ.2557
จุดเน้น สพฐ.ปี 2558
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 255
7

ทำเนียบสถานศึกษา
นักเรียนรายชั้น รายโรง
นร.รายชั้นรายโรงแยกชายหญิง
นักเรียนแยกตามขนาด
ข้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2557

คู่มือปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่

คู่มือการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
คู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน กพท.
คู่มือการมอบอำนาจและการ
ส่งเสริมการกระจายความ
รับผิดชอบ เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
คู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการ
ดำเนินงานระบบสิทธิประโยชน์
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน50
สังเคราะห์ข้อมูลด้านคุณธรรม
จริยธรรม กตัญญู ความเป็นไทย

ข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
การติดสารเสพติดให้กับผู้เรียน

คู่มือ SBM
มาตรฐาน สพท.
คู่มือหลักสูตรอาเซียน
คู่มือการใช้งาน web mail
แนวทางการขอรับ งปม.จาก อปท.
ผลประเมินภายนอกรอบสาม
สมศ.ปี 2554 ฉบับเต็ม

ผลการดำเนินงาน

รายงานต้นทุนผลผลิต 2551
รายงานต้นทุนผลผลิต 2552
รายงานต้นทุนผลผลิต 2553
รายงาน คชจ.ทาง กศ. 2554
รายงาน คชจ.ทาง กศ. 2555
รายงานผลการดำเนินงาน 2552
รายงานผลการดำเนินงาน 2553
รายงานผลการดำเนินงาน 2554
รายงานผลการดำเนินงาน 2555
รายงานผลการดำเนินงาน 2556
รายงานผลการดำเนินงาน 2557

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ทำเนียบสถานศึกษา
นักเรียนรายชั้น รายโรง
สถิติข้อมูลทางการศึกษา(สพฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2555

ทำเนียบสถานศึกษา(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรง(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรง(สช.)
สถิติข้อมูลทางการศึกษา(สพฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2554

ทำเนียบสถานศึกษา(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรง(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรงแยกชายหญิง(สพฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2553

ทำเนียบสถานศึกษา(สพฐ.)
ทำเนียบสถานศึกษา(สช.)
ทำเนียบสถานศึกษา(อปท.)
ทำเนียบสถานศึกษา(อศ.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(สพฐ.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(สช.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(อปท.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(อศ.)
จำนวน นร.รายโรง(ขนาด1-7)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2552

รายชื่อโรงเรียนจำแนกรายตำบล
ทำเนียบสถานศึกษา
จำนวน นร. ครู รายชั้น รายโรง 
จำนวน นร.(ขนาด1-7)รายโรง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญเดิม
โรงเรียนสังกัด สช.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา
สารสนเทศทางการศึกษา 2551
สารสนเทศทางการศึกษา 2552
สารสนเทศทางการศึกษา 2553
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2551
ข้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2552
ข้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2553

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.3) 2553
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ(ฉ.2) 2553

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ฉ.2) 2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ฉ.3) 2553

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 2551

พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน 2551
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและ
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2547

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 2540

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 2539

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2546

กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์  2551
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ 2550

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการ
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ พ.ศ. 2553


 

         

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข้อบังคับสมาคมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
โปรแกรม e_money
คู่มือการใช้งานโปรแกรม e_money
ซักซ้อมการใช้รหัสแหล่งของเงินในแบบ EGP
เอกสารเกี่ยวกับระบบ e-GP
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

นย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียน และ
ข้อมูลทางการศึกษา

นย์ปฏิบัติการ GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR
ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ.
ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา

สำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ ถาม ตอบ ความรู้
ปัญหา ระบบอินเทอร์เน็ต จานดาวเทียม
ในสถานศึกษา

OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

โครงการอาหารกลางวัน
ที่เกิดจากความตระหนัก ของรัฐบาล
ที่มุ่งแก้ปัญหา ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู

มุมศึกษานิเทศก์
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ
แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ
ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม
ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้
สำหรับเยาวชน

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย e-media
ที่หลายหลาย

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ
ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด
ในรายวิชาภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
จังหวัดสมุทรสงคราม
แม่กลองทูเดย์ดอทคอม
สคูลไทยแลนด์(skooolthai.net)
สอบครูดอทคอม
เผยแพร่ผลงาน
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

Best Practice ร.ร.ขนาดเล็ก
สรุปการศึกษาการดำเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธ
สรุปการนิเทศ  ร.ร. ดี ประจำตำบล
สรุปการนิเทศ ร.ร. แกนนำจัดการเรียนร่วม
Best Practices การรายงานผลการรับ นร.บนเว็บไซต์
  ปี กศ.2552


 

ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สพป.สมุทรสงคราม 27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 58

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม

คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

ประชาสัมพันธ์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล               เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558)

ประชาสัมพันธ์การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

กำหนดวันเวลาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
         1.ข้าราชการบำนาญ/ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สถานศึกษาในสังกัด เบิกจ่ายได้ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ
วันอังคารและวันพฤหัสบดี ในเวลา 08.30 - 15.30 น.
         2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำใน สพป.สมุทรสงคราม เบิกจ่ายได้สัปดาห์ละ 1 วัน
คือ ทุก
วันจันทร์ในเวลา 08.30 - 15.30 น.

สอบถามข้อมูลสอบบรรจุครู โทร.034-711263

โรงเรียนวัดมณีสรรค์ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม  ได้ทำพิธีเปิดอาคาร
"90 ปี มณีสรรค์
” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
โดยนายวินัย  ศรีเจริญ
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดอาคารดังกล่าว ในงานนี้มีคณะผู้บริหาร
และบุคลากร อบต.ท่าคา ผู้บริหารโรงเรียน
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
 คณะสงฆ์ และชุมชน มาร่วมงานในครั้งนี้และ
ให้การสนับสนุนในการจัดงานเป็นอย่างดียิ่ง

นายวินัย ศรีเจริญ
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 และผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมมาลามาศ

นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
 และคณะข้าราชการสำนักงาน
ต้อนรับคณะตรวจติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
 ณ ห้องประชุมใหญ่
โดยมีนายประไพ สุนทรมัจฉะ
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามฯ
และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
นำเสนอข้อมูลและอำนวยความสะดวก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.สมุทรสงคราม
 จัดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม
วันที่ 19
– 20 ม.ค. 58
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.สส.โดย
นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
 เป็นประธานในการอบรม
วิทยากรในการอบรม คือ
ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ ที่ปรึกษา
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
ของประเทศออสเตรเลีย และอดีตอาจารย์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
นำคณะ รอง ผอ.สพป.และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ๘๘ รูป
จากนั้นประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ลงนามถวายพระพร แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธี
ถวายสัตย์ปฎิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ในช่วงเช้า ส่วนพิธี
ในภาคค่ำ สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกัน
วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ
จุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมกัน
กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

   

ประกาศ คำสั่ง ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศโรงเรียนวัดคลองโคน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนวัดคลองโคน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สพป.สมุทรสงคราม
ระกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศโรงเรียนวัดคลองโคน เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศ โรงเรียนบ้านเขตเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
รายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่องประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
288 ตารางเมตร บริเวณใต้อาคารศูนย์ต้นแบบเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ประกาศโรงเรียนวัดประดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร
บัญชีวิชาเอกที่สถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสงคราม รายงานความต้องการประกอบการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1/2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศโรงเรียนวัดปราโมทย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ประกาศโรงเรียนวัดปราโมทย์ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ยื่นคำร้องขอย้ายครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ที่ได้รับการพิจารณารับย้ายให้ดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
แจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการค้ำประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ม.1 นักเรียนและครู ปีการศึกษา 2556
(บ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด)

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ป.1 นักเรียน ปีการศึกษา 2556
 (บ.ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด)

สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ระกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน
การคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา
ตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา
ตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา ตามประกาศ
แนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการ
กำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม

โครงการผลิตครูมืออาชีพ 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลติครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สอบผู้บริหาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ระกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง แก้ไขประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
สรุปจำนวนตำแหน่งว่างประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์
สังกัด สพป.สมุทรสงคราม

สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

บัญชีสรุปข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค.2558)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย.2557)
 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกรอบที่สี่) ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้สอบ
แข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง เงื่อนไข (เพิ่มเติม)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สส. ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ สมุทรสงครามในการ
สอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 กลุ่มวิชาที่ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ อนุมัติให้เขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ใช้บัญชี
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
าตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สพป.สมุทรสงคราม
 
การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา กรณีปกติ
การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งในส่วนราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ(ว5/2554)
คู่มือการประเมินฯ ว17/2552 เพิ่มเติม รายละเอียด 1 2 3 4
แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงศึกษาธิการ
 


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
140 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 034-711013, 034-711263, 034-711370  โทรสาร 034-715790
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

การเข้าชม Home page นี้  
ควรตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่
1024 x 768
จุดค่าของสีที่ True color 32 Bit