เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2557
สพป.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดเลือกตั้ง
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ห้องประชุมใหญ่
1.ระดับผู้แทน ผอ.สพป.มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 8 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 8 คน
 2.ระดับผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน
มีผอ.ร.ร.ที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 65 คน
มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 59 คน
3.ระดับผู้แทนข้าราชการครู มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวน 593 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน
 555 คน 4.ระดับผู้แทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 64 คน
 มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 56 คน