ศธ. สป. สพฐ. สอศ. สกอ. สกศ. สกสค. คุรุสภา
*สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล และดำรงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนสมุทรสงคราม* 

นายวินัย  ศรีเจริญ
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม

mail@obecmail.obec.go.th

นโยบายด้านการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี(55-58) สพฐ.
แผนปฏิบัติราชการ4 ปี สพป.สส.
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา52-54
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2554
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2555
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2556
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2557
แผนปฏิบัติการ สพป.สส. 2558
กรอบทิศทางองค์กร
แผนปฏิบัติการ สพฐ.2556
แผนปฏิบัติการ สพฐ.2557

เอกสารเผยแพร่

คู่มือแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน กพท.
คู่มือการมอบอำนาจและการ
ส่งเสริมการกระจายความ
รับผิดชอบ เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
คู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษานิติบุคคลและวิธีการ
ดำเนินงานระบบสิทธิประโยชน์
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตาม
ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม
หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน50
สังเคราะห์ข้อมูลด้านคุณธรรม
จริยธรรม กตัญญู ความเป็นไทย

ข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
การติดสารเสพติดให้กับผู้เรียน

คู่มือ SBM
Best Practice ร.ร.ขนาดเล็ก
รายงานผลการบริหารจัดการ
สพป.สส.2555(มิ.ย.55)

สรุปการศึกษาการดำเนินงาน โรงเรียนวิถีพุทธ
สรุปการนิเทศ  ร.ร. ดี ประจำตำบล
สรุปการนิเทศ ร.ร. แกนนำ
จัดการเรียนร่วม

มาตรฐาน สพท.
คู่มือการใช้งาน web mail
แนวทางการขอรับ งปม.จาก อปท.
รายงานต้นทุนผลผลิต 2551
รายงานต้นทุนผลผลิต 2552
รายงานต้นทุนผลผลิต 2553
รายงาน คชจ.ทาง กศ. 2554
รายงาน คชจ.ทาง กศ. 2555
Best Practices การรายงานผล
การรับ นร.บนเว็บไซต์ ปี กศ.2552

รายงานผลการดำเนินงาน 2552
รายงานผลการดำเนินงาน 2553
รายงานผลการดำเนินงาน 2554
รายงานผลการดำเนินงาน 2555
รายงานผลการดำเนินงาน 2556

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 255
7

ทำเนียบสถานศึกษา
นักเรียนรายชั้น รายโรง
นร.รายชั้นรายโรงแยกชายหญิง
นักเรียนแยกตามขนาด
ข้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2557

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2556

ทำเนียบสถานศึกษา
นักเรียนรายชั้น รายโรง
สถิติข้อมูลทางการศึกษา(สพฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2555

ทำเนียบสถานศึกษา(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรง(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรง(สช.)
สถิติข้อมูลทางการศึกษา(สพฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2554

ทำเนียบสถานศึกษา(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรง(สพฐ.)
นร.รายชั้นรายโรงแยกชายหญิง(สพฐ.)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2553

ทำเนียบสถานศึกษา(สพฐ.)
ทำเนียบสถานศึกษา(สช.)
ทำเนียบสถานศึกษา(อปท.)
ทำเนียบสถานศึกษา(อศ.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(สพฐ.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(สช.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(อปท.)
จำนวน นร.รายชั้นรายโรง(อศ.)
จำนวน นร.รายโรง(ขนาด1-7)

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2552

รายชื่อโรงเรียนจำแนกรายตำบล
ทำเนียบสถานศึกษา
จำนวน นร. ครู รายชั้น รายโรง 
จำนวน นร.(ขนาด1-7)รายโรง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญเดิม
โรงเรียนสังกัด สช.
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา
สารสนเทศทางการศึกษา 2551
สารสนเทศทางการศึกษา 2552
สารสนเทศทางการศึกษา 2553
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2551
ข้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2552
ข้อมูล นร.นอกเขตบริการ 2553

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.3) 2553
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ(ฉ.2) 2553

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  2547

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ฉ.2) 2551

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ฉ.3) 2553

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 2551

พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน 2551
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
พ.ร.บ.เงินเดือนเงินวิทยฐานะและ
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2547

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 2540

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 2539

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2546

กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์  2551
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ 2550

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการ
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ พ.ศ. 2553 

         

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข้อบังคับสมาคมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
โปรแกรม e_money
คู่มือการใช้งานโปรแกรม e_money
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

นย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียน และ
ข้อมูลทางการศึกษา

นย์ปฏิบัติการ GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR
ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ.
ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา

สำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.

ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ ถาม ตอบ ความรู้
ปัญหา ระบบอินเทอร์เน็ต จานดาวเทียม
ในสถานศึกษา

OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning

โครงการอาหารกลางวัน
ที่เกิดจากความตระหนัก ของรัฐบาล
ที่มุ่งแก้ปัญหา ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู

มุมศึกษานิเทศก์
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ
แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ
ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์

สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม
ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้
สำหรับเยาวชน

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย e-media
ที่หลายหลาย

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ
สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.

ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ
ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด
ในรายวิชาภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
จังหวัดสมุทรสงคราม
แม่กลองทูเดย์ดอทคอม
สคูลไทยแลนด์(skooolthai.net)
สอบครูดอทคอม
เผยแพร่ผลงาน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

 

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสงคราม

บัญชีสรุปข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ม.ค.2558)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

จุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2558

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 2558

แจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการค้ำประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ม.1 นักเรียนและครู ปีการศึกษา 2556
(บ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด)

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ป.1 นักเรียน ปีการศึกษา 2556
 (บ.ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด)

ประชาสัมพันธ์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย.2557)
 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (เรียกรอบที่สี่) ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้สอบ
แข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ       ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง เงื่อนไข (เพิ่มเติม)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สส. ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 สพป.สมุทรสงคราม

กำหนดวันเวลาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
         1.ข้าราชการบำนาญ/ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สถานศึกษาในสังกัด เบิกจ่ายได้ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ
วันอังคารและวันพฤหัสบดี ในเวลา 08.30 - 15.30 น.
         2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำใน สพป.สมุทรสงคราม เบิกจ่ายได้สัปดาห์ละ 1 วัน
คือ ทุก
วันจันทร์ในเวลา 08.30 - 15.30 น.

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารเกี่ยวกับระบบ e-GP

คู่มือการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

ผลประเมินภายนอกรอบสาม สมศ.ปี 2554 ฉบับเต็ม

คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ สพฐ. 57  คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 57
แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

สอบถามข้อมูลสอบบรรจุครู โทร.034-711263

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.สมุทรสงคราม
 จัดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม
วันที่ 19
– 20 ม.ค. 58
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.สส.โดย
นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
 เป็นประธานในการอบรม
วิทยากรในการอบรม คือ
ดร.พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ ที่ปรึกษา
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
ของประเทศออสเตรเลีย และอดีตอาจารย์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม
นำคณะ รอง ผอ.สพป.และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ ๘๘ รูป
จากนั้นประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ลงนามถวายพระพร แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธี
ถวายสัตย์ปฎิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ในช่วงเช้า ส่วนพิธี
ในภาคค่ำ สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกัน
วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ
จุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมกัน
กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

สพป.สมุทรสงคราม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะครู
ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เข้ารับ
ตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย " ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี
กับทุกโรงเรียนในความสำเร็จในครั้งนี้

   

ประกาศ คำสั่ง ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนวัดปากลัด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประจำปีงบประมาณ 2557 งบกลาง
ประกาศ โรงเรียนวัดมณีสรรค์ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
(300 ที่นั่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนวัดดาวโด่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนจั่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29
ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนวัดเขายี่สาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลติครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง สอบราคา
จ้างปรับปรุง อาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สพป.สมุทรสงคราม
ประกาศโรงเรียนคลองตาจ่า เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็ง
อาคารเรียน ป.1ข เปลี่ยนไม้ยางโครงหลังคาโรงอาหาร เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาทางเดิน
ระหว่างอาคาร
ประกาศโรงเรียนวัดปากลัด เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน
อาคารประกอบ และภูมิทัศน์ ประจำปี 2558
ประกาศ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ
ประกาศ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคา
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD)
ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2557 ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม
ประกาศ ร.ร.วัดคู้สนามจันทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
ประกาศ ร.ร.วัดแก้วเจริญ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
คู่มือหลักสูตรอาเซียน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ สมุทรสงครามในการ
สอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 กลุ่มวิชาที่ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ อนุมัติให้เขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ใช้บัญชี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาเอกที่สถานศึกษารายงานความต้องการประกอบการพิจารณา
สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง(ใช้รับย้ายฯ/บรรจุ)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ องค์การค้าของ สกสค. ได้จัดพิมพ์หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้ส่วนลดพิเศษร้อยละ20
โรงเรียนสามารถสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายค้าส่ง โทร. 02 5383033 ต่อ 512, 516, 518, 520, 521
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา กรณีปกติ
ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเสนอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ ใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้งในส่วนราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ(ว5/2554)
คู่มือการประเมินฯ ว17/2552 เพิ่มเติม รายละเอียด 1 2 3 4
แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงศึกษาธิการ

 


สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
140 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 034-711013, 034-711263, 034-711370  โทรสาร 034-715790
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

การเข้าชม Home page นี้  
ควรตั้งค่าความละเอียดหน้าจอที่
1024 x 768
จุดค่าของสีที่ True color 32 Bit